Noteikumi ēdienu tirdzniecībai tiešsaistes vietnē www.lidznemsanai.lv

  1. Vispārīgi noteikumi

1.1.     Vietni  www.lidznemsanai.lv (turpmāk – Vietne) uztur un ēdienu tirdzniecību tajā veic SIA Baltic Restaurants Latvia, reģistrācijas Nr. 40003556833, juridiskā adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – Pārdevējs). Pārdevēja faktiskā adrese ir Pārdevēja restorāna adrese, kurā klients izvēlas saņemt pasūtīto ēdienu.

1.2.     Šie ēdienu tirdzniecības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā, izmantojot Vietni, tiek pasūti, apmaksāti un saņemti ēdieni, kā arī satur normatīvajos aktos noteiktajā apmērā patērētājam sniedzamo informāciju.

1.3.     Lai nodrošinātu ēdienu tirdzniecību Vietnē, Pārdevējs veic klientu personas datu apstrādi. Klientu personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Pārdevēja Privātuma politikai (saite uz  privātuma politiku)

1.4.     Ar Pārdevēju ir iespējams sazināties Pārdevēja darba laikā: no plkst. 09:00 līdz 16:00 pa tālruni un pa e-pastu, zvanot vai sūtot e-pastu uz Vietnē norādīto Pārdevēja attiecīgā restorāna tālruņa numuru un e-pasta adresi.

  2. Ēdienu sortiments un cenas

2.1.     Pārdevējs Vietnē norāda katrā Pārdevēja restorānā kārtējā darba dienā piedāvātos ēdienus, norādot ēdiena nosaukumu, foto attēlu (ja iespējams), svaru, alergēnus, cenu. Vietnē publicētajiem ēdienu attēliem ir ilustratīva nozīme.

2.2.     Ēdieni tiek iepakoti vienreizlietojamajos iepakojumos līdzņemšanai.

2.3.     Ēdiena cena ir pasūtījuma noformēšanas brīdī Vietnē norādītā cena EUR valūtā, un tā ir ēdiena galīgā cena, ieskaitot PVN. Cenā ir iekļauts arī iepakojums, kurā ēdiens iepakots līdzņemšanai.

2.4.     Pārdevējs garantē, ka visi Vietnē pieejamie ēdieni atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kvalitātes standartiem. Pārdevējs nav atbildīgs par ēdiena kvalitāti, ja klients pasūtījumu izņem pēc pasūtījumā norādītā pasūtījuma saņemšanas laika

2.5.     Vietnē iegādāto ēdienu ieteicams izlietot uz iepakojuma norādītā derīguma termiņa laikā, vai dienā kurā klients to ir saņēmis no Pārdevēja.

2.6.     Pārdevējs ir tiesīgs neapstiprināt pasūtījumu vai atteikties to izpildīt, ja pasūtījuma izpilde nav iespējama. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar klientu un vienojas par izmaiņām pasūtījumā vai pasūtījuma atcelšanu.

  3. Ēdiena pasūtīšana un apmaksa

3.1.     Pasūtījuma veikšana sastāv no pasūtījuma noformēšanas un apmaksas. Pasūtījums uzskatāms par veiktu ar brīdi, kad klients ir veicis pasūtījuma apmaksu.

3.2.     Veicot pasūtījuma noformēšanu Vietnē, klients veic šādas secīgas darbības:

3.2.1.    norāda Pārdevēja restorānu, kurā klients vēlas saņemt ēdienu;

3.2.2.    no izvēlētā restorāna piedāvātā sortimenta izvēlas ēdienu;

3.2.3.    Vietnes sadaļā “Pasūtījumu grozs” pārbauda pasūtījuma saturu;

3.2.4.    Vietnes sadaļā “Kontaktinformācija” norāda klienta vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, un pasūtījuma saņemšanas laiku Pārdevēja restorānā. Pasūtījuma saņemšanas laika iespējas tiek piedāvātas Pasūtījuma noformēšanas procesā.

3.2.5.    apliecina, ka ir izlasījis un sapratis šos Noteikumus,  tajā skaitā Privātuma politiku,  un tiem piekrīt;

3.2.6.    apstiprina pasūtījumu, nospiežot pogu “Nosūtīt pasūtījumu un maksāt”.

3.3.     Maksājumu par pasūtījumu klients veic Vietnē, norēķiniem izmantojot VISA, Maestro un Mastercard maksājumu kartes vai piedāvātās internetbankas saites. Klienta veiktais maksājums tiek pārskaitīts uz Pārdevēja bankas kontu Nr. LV46 PARX0007618630 007, Citadele AS, SWIFT: PARXLV22.

3.4.     Nekavējoties pēc maksājuma veikšanas klientam uz viņa norādīto e-pastu tiek izsūtīts rēķins, kurš ir sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Saņemtais rēķins kalpo par veiktā pasūtījuma pierādījumu un satur unikālu pasūtījuma numuru, pēc kura klients var saņemt savu pasūtījumu.

3.5.     Pirms pasūtījuma apstiprināšanas, kā arī pēc maksājuma veikšanas klientam tiek nodrošināta iespēja lejupielādēt un saglabāt Noteikumus tādā redakcijā, kādā klients tiem piekritis.

3.6.     Pasūtījuma noformēšana nav iespējama, ja klients nav izlasījis un piekritis Noteikumiem .

3.7.     Klientiem – juridiskām personām tiek nodrošināta iespēja norēķināties par pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, par to iepriekš sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu:  info@lidznemsanai.lv

3.8.     Veicot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu. Klientam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumu pirms tā apstiprināšanas. Tiklīdz pasūtījums ir apstiprināts un apmaksāts, Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi un pasūtījumā nav iespējams veikt izmaiņas.

  4. Ēdiena saņemšana

4.1.     Pasūtīto un apmaksāto ēdienu klients saņem, ierodoties pasūtījumā norādītajā restorānā un laika intervālā, un nosaucot restorāna darbiniekam rēķinā norādīto pasūtījuma numuru. Pasūtījuma izsniegšanas brīdī Pārdevējs savā informācijas sistēmā reģistrē pasūtījuma izpildes faktu.

4.2.     Klientam ir pienākums saņemt ēdienu pasūtījumā norādītajā laika intervālā. Ja klients neizņem pasūtījumu norādītajā laika intervālā, un par to telefoniski nepabrīdina Pārdevēju, Pārdevējs ir tiesīgs ēdienu utilizēt pēc 3 stundām, kad beidzies pasūtījuma saņemšanas laiks vai nekavējoties pēc restorāna darba laika beigām, un klients šādā gadījumā nav tiesīgs pieprasīt un saņemt pasūtījuma vērtības kompensāciju.

4.3.     Pasūtījuma saņemšanas brīdī klientam ir pienākums pārliecināties, ka saņemtais ēdiens atbilst pasūtījumam.

4.4.     Ja pasūtījuma saņemšanas brīdī klients un/vai Pārdevējs konstatē, ka pasūtījumā trūkst kāds no pasūtītajiem ēdieniem vai klientam izsniegšanai ir sagatavots pasūtījumam neatbilstošs ēdiens, Pārdevējs un klients to rakstveidā fiksē, un Pārdevējs kompensē klientam trūkstošās preces vērtību 10 darba dienu laikā, to pārskaitot uz klienta bankas kontu, no kura tika saņemts klienta maksājums.

  5. Atteikuma tiesības

5.1.     Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.4.punktu, klients nevar izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no veiktā pasūtījuma un/vai saņemtās preces. Klients nav tiesīgs atsaukt, atcelt vai mainīt veikto pasūtījumu, kā arī nevar atgriezt saņemtos ēdienus, tādēļ klients tiek aicināts rūpīgi pārbaudīt sava izveidotā pasūtījuma datus, pirms tā apstiprināšanas un apmaksas. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja tiek konstatēta pasūtījuma neatbilstība vai ēdiena kvalitātes trūkumi.

  6. Ēdiena neatbilstība Noteikumiem / Sūdzību izskatīšanas kārtība

6.1.     Ja ēdiena kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām vai Pārdevēja kvalitātes standartiem, klientam ir tiesības attiekties no pasūtījuma tā saņemšanas brīdī un vienoties par pasūtījuma izmaiņām vai atcelšanu.

6.2.     Ja klients konstatē neatbilstību pasūtījumam vai ēdienu kvalitātei pēc tam, kad klients ir pametis pasūtījuma izsniegšanas vietu, klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas informēt par to Pārdevēju, zvanot uz  Vietnē norādīto Pārdevēja attiecīgā restorāna tālruņa numuru un e-pasta adresi   vai rakstot e-pastu uz info@lidznemsanai.lv . Klients ir aicināts paziņot par konstatēto ēdiena defektu pēc iespējas ātrāk, lai varētu to pienācīgi pārbaudīt.

6.3.     Ja klients paziņo Pārdevējam par ēdiena atgriešanu un pieprasa kompensāciju  konstatēto pasūtījuma neatbilstību vai ēdiena kvalitātes trūkumu dēļ, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt klientam attiecīgā ēdiena foto attēlu, lai dokumentētu un pārbaudītu defektus. Ēdiena atgriešanu klients veic pasūtījuma saņemšanas vietā tās darba laikā (ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas), klientam un Pārdevējam aizpildot pasūtījuma  atgriešanas veidlapu .

6.4.     Naudu par atgrieztajiem ēdieniem vai neizpildītu pasūtījumu Pārdevējs atmaksā klientam, pārskaitot uz klienta bankas kontu, no kura tika saņemts klienta maksājums, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc savstarpēji parakstītās atgriešanas veidlapas.

6.5.     Klients ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, ja klients uzskata, ka Pārdevējs ir pārkāpis Noteikumus vai normatīvos aktus, un tas ir ietekmējis klienta iespējas izmantot savas tiesības, un radušos strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējās sarunās ar Pārdevēju.

 

Daily, pie starptautiskās lidostas "Rīga", Tehnikas ielā 3 | P.-Pk. 09:00-16:00 Mainīt adresi »
Latviešu